Awards allmänt

Av presentationen under "om oss" framgår att ingen av skribenterna på denna hemsida är musiker till professionen eller profesionella musikkritiker. Sidan består av intryck från våra lyssningstillfällen samt reflektioner och recenensioner. Dessa baseras på var och ens individuella kunskaper och erfarenheter av musik främst på skiva men även av konserter.
Vi gör därmed inga anspråk på, att vad vi tänker kring olika musikupplevelser ska vara korrekt i alla stycken utan dessa är i mångt och mycket spontana inlägg kring vårt musiklyssnande. Vår ambitionen är dock, att alltid att försöka vara så korrekta som möjligt med t.ex historiska fakta.

Den som läser detta skall därmed endast ta del av det skrivna, som tankar kring musik av spontan och okvalificerad art. Läsare av inläggen skall självklart dra sina egna slutsatser.

Mot bakgrund av detta, genomförs omröstningen efter nedanstående regler. Urval och referensgrupp är de skivor, som var och en av oss införskaffat under gångna musikår.

Omröstningsregler för Sundkvist Awards

§ 1 Kategorier

I omröstningen om den åtråvärda titlarna Sundkvist Awards och Årets Skiva deltar de skivor, som införskaffats under året och nominerats av jurymedlemmarna. Varje jurymedlem har rätt att nominera en skiva i nedanstående kategorier. Varje år tilldelas tre skivor titeln Sundkvist Awards, en från varje jurymedlems nomineringslista. Om jurymedlemmarna kommer överens kan en skiva också få den särskilda utmärkelsen Årets Skiva.

• Orkester
• Konsert för soloinstrument och orkester
• Vokalt (inkl. opera, kyrkomusik, romanssång, musical etc.)
• Kammarmusik


§ 2 Nomineringar
Varje jurymedlem ska helst nominera kandidater i alla fyra kategorierna. Jurymedlemmarna presenterar sina kandidater vid den årliga Sundkvist Awards-träffen. Varje nominering skall föregås av en kort motivering. Juryn bestämmer gemensamt hur många av de nominerade skivorna, som vid träffen gemensamt ska avlyssnas.


§ 3 Nomineringsperiod

Musikåret för Sundkvist Awards sträcker sig från den 1 oktober till den 30 september påföljande år. Endast skivor som införskaffats under perioden får nomineras. Nomineringarna ska vara klara med motiveringar innan juryn sammanträffar.


§ 4 Vinnare

Vinnare av Sundkvist Awards bestäms av respektive jurymedlem från sin nomineringslista.

§ 5 Omröstning

När varje jurymedlem presenterat sina kandidater skall de övriga två jurymedlemarna komma överens om någon av dessa kandidater ska kunna vara en kandidat till Årets Skiva. För att det ska vara möjligt krävs consensus. Om flera skivor kvalificerat sig för detta ska juryn pröva om någon av dessa skivor kan få den särskilda utmärkelsen Årets Skiva. Denna utmärkelse kräver att samtliga jurymedlemmar utan förbehåll betraktar skivan som särskilt utmärkande. Om consensus mellan jurymedlemmarna inte uppnås utses inte någon skiva till Årets Skiva.

§ 7 Presentation av vinnarna

Vinnarna av Sundkvist Awards och i förekommande fall vinnaren av Årets Skiva presenteras på Sundkvist Awards hemsida. Där presenteras också alla nomineringar. Varje vinnare skall också presenteras en recension av skivan på hemsidan.

§ 8 Överklagan

Varken valen av de skivor som erhåller Sundkvist Awards eller den skiva som eventuellt får den åtråvärda titeln Årets skiva kan överklagas.

©2009  Sundkvist Awards
|
 Uppdaterad: 2012-05-11 |
|